การใหบริการที่ดีซึ่งก่อเกิดความสุขแก่ผู้มาใช้บริการ หรือ ลูกค้า ถือเป็นกุญแจสำคัญในการประสพความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของทุกๆ กิจการ กุญแจสำคัญที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการวางแผน ไตร่ตรอง และ นำแผนมาประยุกต์ใช้ รวมถึงทั้งการติดตามผลจากผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทออคตากอน เอนเทอร์ไพรซ์ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอ iContact CRM™ เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้พื้นฐานจากซอฟท์แวร์เปิด มาทำการติดตั้ง อบรม และพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินไปถึงจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการลูกค้า

คุณลักษณะ

มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา

ระบบ iContact CRM™ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าในลักษณะรวมศูนย์ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงประวัติลูกค้าที่แสดงถึงข้อมูลปฏิสัมพันธ์ เช่น ประวัติการรับบริการ พฤติกรรมการบริโภค และ สถานะของบัญชีลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการ cross-sales หรือ up-sales ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอาจมีความสนใจ

ใช้งานง่าย

iContact CRM™ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยยึดผู้ใช้ระบบเป็นหัวใจในการพัฒนา เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ระบบจะรู้สึกได้ถึงการทำความเข้าใจกับระบบได้อย่างรวดเร็ว มีการใช้งานที่ง่าย และ ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัตงานประจำวัน ซึ่งทำให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น

 

คุ้มค่าต่อเงินลงทุนเป็นเยี่ยม

การประยุกต์ใช้งานระบบ iContact CRM™ ช่วยให้องค์กรของท่านลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของระบบ CRM ได้ตั้งแต่ 50% – 70% เมื่อเปลี่ยนจากการใช้งานระบบ CRM แบบผูกขาด

 • ลดค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งได้ถึง 80%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรวมระบบได้ถึง 40%
 • ลดค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้งานได้ถึง 50%

ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ระบบซอฟท์แวร์ iContact CRM™ ถูกพัฒนาจากระบบ Open Source ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้สามารถปรับปรุง ต่อเติมระบบเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้เต็มที่ การปรับแต่งแบบพื้นฐานสามารถทำได้จากผู้ใช้งานโดยไม่ต้องมีการโปรแกรม สำหรับการปรับแต่งที่มีความซับซ้อน iContact CRM™ มีระบอบงาน (Framework) และ ชุดคำสั่ง SOAP APIs ให้ทำการปรับแต่งโดยพร้อมครัน

 

หลายทางเลือกในการติดตั้ง

ออคตากอน นำเสนอหลากหลายทางเลือกในการติดตั้งให้ลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของผู้ใช้งาน ทั้งทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ การทำอินทิเกรชั่นระบบ On-Demand เป็นการให้บริการโดยใช้งานเครื่องแม่ข่ายของทางบริษัทออคตากอนจากอินเทอร์เนต ระบบ On-Premise เป็นการติดตั้งระบบ iContact CRM™ ไว้ที่บริษัทของลูกค้า

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

Marketing Automation

นักการตลาดสามารถใช้ iContact CRM™ ในการสร้างและติดตามผลแคมเปญทางการตลาด เพื่อการกระจายข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ผลการตอบรับได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น ในการทำแคมเปญทางอีเมล์ iContact CRM™ มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ จำนวนผู้อ่าน และ ผู้ตอบรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบยังสามารถเชื่อมโยงแคมเปญเข้ากับกระบวนการการขายเพื่อทำการวิเคราะห์ผลความสำเร็จของแต่ละแคมเปญ

 

 

 

ระบบงาน Marketing Automation ประกอบไปด้วยความสามารถการใช้งานดังต่อไปนี้

 • Lead Management
 • Campaign Management
 • Email Marketing
 • Sales Collateral
 • SMS Campaign Marketing
 • Fax Broadcast

 

Sales Management

ระบบซอฟท์แวร์ iContact CRM™ เพิ่มประสิทธิภายการทำงานของพนักงานขายโดยสามารถทำให้พนักงานติดตามและใช้งานข้อมูลบัญชีลูกค้าร่วมกัน เพื่อให้สามารถทำการ up-sell ในกลุ่มลูกค้าเดิม ประสานงานในกลุ่มพนักงานขาย ติดตามสถานการณ์และขั้นตอนในการขาย รวมทั้งการประสานงานร่วมกันผ่านทาง Microsoft Outlook หรือระบบงานรวมอื่นๆ

ระบบงาน Sales Management ประกอบไปด้วย ความสามารถการใช้งานดังต่อไปนี้

 • Opportunity Management
 • Account Management
 • Contact Management
 • Team Management
 • Outlook Plug-in

Customer Support

การหาลูกค้าใหม่นั้นยากกว่าการขายให้กับลูกค้าเดิมหลายเท่า ระบบงานบริการลูกค้าใน iContact CRM™ มีความสามารถในการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องร้องเรียนต่างๆ จะถูกรวมศูนย์และส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่แก้ไขแล้วจะถูกทำการบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ (knowledgebase) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในอนาคต กระบวนการการให้บริการลูกค้าที่ดีนั้นจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ำ และ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว

ระบบงานในส่วน Customer Support ประกอบไปด้วยความสามารถในการใช้งานดังต่อไปนี้

 • Case Management
 • Knowledgebase
 • Issue Escalation
 • SMS notification

Case Management

ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนสามารถทำการจัดเก็บรายละเอียดของปัญหาจากลูกค้า ทำการแยกประเภท เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบตามแต่ความถนัดส่วนตน ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดอายุของปัญหาและระดับความสำคัญ เพื่อให้ระบบสามารถติดตามผลและประเมินผลการทำงานของพนักงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถโอนถ่ายเรื่องร้องเรียนไประหว่างพนักงานโดนยังคงไว้ซึ่งประวัติการให้บริการ เพื่อให้การบริการดำเนินต่อได้อย่างไม่ติดขัด

Knowledge Management

การจัดการฐานองค์ความรู้ผ่านทาง Web Interface ทำให้ผู้ใช้สารมารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งยังสามารถเก็บสถิติการใช้งานเอกสารต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ใดถูกใช้เป็นประจำ การข้นหาในรูปแบบ Full-text Search เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

Call Center Integration

ระบบงาน Call Center โดยส่วนใหญ่มักจะต้องมีการพัฒนาระบบงานขึ้นมาใหม่เพื่อทำงานร่วมกับระบบ Call Center หลักทางออคตากอน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในส่วนนี้จึงได้ทำการพัฒนาระบบ iContact CRM™ ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่ได้จากการทำอินทิเกรชั่นร่วมกับระบบ Call Center มีดังต่อไปนี้

 • Screen-pops: การแสดงหน้าจอลูกค้าเมื่อมีการโทรฯเข้า
 • Preview dialing: การโทรฯ ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การ คลิ้กไปยังรายการเบอร์โทรฯ ของลูกค้า
 • Fax back: การส่งโทรสารไปยังลูกค้าตามคำขอ

Collaboration

เพื่อการประสานงานระหว่างทีมและพนักงานในองค์อย่างมีประสิทธิภาพ Sugar มีระบบการบริหารกิจกรรม โครงงาน และ เอกสารประกอบการขายอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานและติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าขององค์กร

ระบบงานในส่วน Collaboration ประกอบไปด้วยความสามารถในการใช้งานดังต่อไปนี้

 • Activity Management
 • Project Management
 • Document Management
 • Shared Calendar

Reporting

ผู้ใช้ระบบสามารถดึงข้อมูลเพื่อทำรายงานประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารจาก iContact CRM™ รายงานเหล่านี้ประกอบด้วย

 • Customer Segmentation
 • Pipeline Visibility
 • Campaign Effectiveness
 • Customer Satisfaction
 • Case Management Reports

สถาปัตยกรรม

iContact CRM™ เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบระบบเปิด สามารถติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการหลายรูปแบบ อาทิเช่น Microsoft Windows, Linux, Sun Solaris เป็นต้น ระบบฐานข้อมูล iContact CRM™ สามารถทำการติดตั้งได้ทั้งบน MySQL หรือ Oracle 10g ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการ : Linux, Windows 2000/XP, Unix, BSD, Mac OSX
เว็บเซิรฟ์เวอร์ : Apache, Microsoft IIS, and other web servers that support PHP
ฐานข้อมูล : MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle
CPU : Pentium 4 3.0 GHz หรือ ดีกว่า (ขึ้นกับจำนวนผู้ใช้งาน)
หน่วยความจำ : 1 GB หรือ มากกว่า (ขึ้นกับจำนวนผู้ใช้งาน)

ใส่ความเห็น